DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ubytovací řád

Ubytovací řád

Ubytovny Ludmila  –  www.NEJLEVNEJSIUBYTOVNA.CZ

K Raškovci 158, Kolín 5

 

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host ubytovny.

K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas).

V den skončení smluveného ubytování je host povinen odhlásit pobyt, předat správci zařízení klíče od pokoje (zapůjčené předměty a zařízení) a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hodin.

Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování svěřeny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. Záměna a stěhování ubytovaných na jiné pokoje v průběhu doby ubytování bez souhlasu ubytovatele, je zakázáno.

Ubytovaný host je povinen zejména:

a)      Užívat prostory k ubytování řádně, nesmí zde přemísťovat nábytek a provádět jakékoli změny.

b)      Nepřenášet vybavení pokoje do jiných částí ubytovacího zařízení.

c)       Nelepit na zeď plakáty a nezatloukat hřebíky do zdi, skříní apod.

d)      Nezařizovat prostory vlastními věci bez souhlasu ubytovatele.

e)      Nepoužívat v prostorách ubytovny jakékoli vlastní plynové nebo elektrické spotřebiče (zejména vařiče, přímotopy apod.), kromě holicích               strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek pro mobilní telefony nebo notebooky.

f)       Nepoškozovat vybavení ubytovny, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host             dle platných předpisů, ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. O každé takové jednotlivé                 škodě bude sepsán protokol o škodě.

g)      Dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a                     elektrického zařízení.

h)      Při každém odchodu z pokoje, příp. společných či sociálních zařízení zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů,                    zavřít okna a zamknout dveře od pokoje a hlavního vstupu do ubytovacího zařízení.

i)        Dodržovat v ubytovacích prostorech dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních ubytovaných.

j)        Dbát a dodržovat pokyny ze strany správce ubytovatele. 

Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 21.00 hodin do 7.30 hodin.

Ztráta klíče od pokoje je ubytovanému účtována částkou ve výši 500,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje správci ubytovatele. 

Za ztrátu, poškození nebo nevrácení ložního prádla při odhlášení z ubytovny, je ubytovanému účtována částka ve výši 500,- Kč/osoba.

Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů a za případné ztráty či škody na majetku ubytovaných nezodpovídá.

V celém objektu i jeho okolí, je nutno dodržovat čistotu a pořádek.

Praní osobního prádla ubytovaným je zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku (k nahlédnutí v kanceláři ubytovatele). Pořadí určuje správce ubytovatele. 

Je zakázáno sušit vyprané prádlo na chodbách, z oken v čelních částech ubytovacího zařízení (tj. strana k příjezdové silnici).

Do prostor ubytovacího zařízení je zakázáno vnášet hořlaviny, chemikálie včetně omamných látek a výbušniny včetně zábavní pyrotechniky.

V celém objektu platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.

Je zakázána bezdůvodná manipulace s hasicími přístroji, hydranty a s protipožárními hlásiči (čidly na stropech) na pokojích a společných prostorech ubytovny pod pokutou 3.000,- Kč. 

Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a nemají uhrazeno ubytování. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.

Návštěva ubytovny cizími osoby (osoby, které nejsou na ubytovně ubytovány) jsou v prostorách ubytovny povoleny PO-PÁ od 8:00 do 15:00 hod. po předložení průkazu totožnosti u správce ubytovatele.

Do prostor ubytovacího zařízení, je zákaz vstupu (i již ubytovaných) osob, pod vlivem alkoholu, nebo omamných a psychotropních látek. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.

Ubytovaný při započetí ubytování obdrží čisté ložní prádlo. Výměna ložního prádla se provádí směnou za špinavé ve skladu prádla (a) v termínech ohlášených správcem ubytovatele.

Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno pokutou ve výši až 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ubytovacího řádu, není-li uvedeno jinak, nebo po opakovaném porušení okamžitým vypovězením ubytovacích služeb ze strany ubytovatele bez nároku na vrácení platby za ubytování.

Cena za ubytovací služby je včetně DPH, poplatků z ubytovací kapacity, služeb, včetně energií – teplo, voda a elektrická energie (vyjma spotřebované elektrické energie nad částku 300,- Kč/měsíc/pokoj/e nebo smlouva). Cena za ubytovací služby tedy obsahuje i elektrickou energii do 300,-Kč/měsíc/smlouva. Částka 300,- Kč za elektrickou energii je spočítaná a ověřená jako dostatečná, aby nedocházelo k doplatkům elektrické energie ze strany ubytovaného hosta.

Z důvodu požárněbez-pečnostního řešení, přímo na pokojích nelze používat: elektrické vařiče, elektrické přímotopné topení, dle předpisů jsou na pokojích jističe s nižší proudovou hodnotou. V případě použití el. vařiče, nebo el. přímotopu přímo na pokoji, dojde k výpadku proudu - pro nižší hodnotu jističů na pokojích = z důvodu požárněbez-pečnostního řešení. 

Ubytovaný host je oprávněn na pokojích používat vlastní elektrospotřebiče (TV, DVD, Notebook, PC, Lednice, aj.) maximálně však do příkonu 1000 W. V případě používání spotřebičů o výšších příkonech než 1000 W (el. vařiče, přímotopy, klimatizace aj.) nebo překročení odběru elektrické energie nad částku 300,-Kč/měsíc/smlouva, je ubytovaný host povinen spotřebovanou elektrickou energii (nad částku 300,- Kč) doplatit. Případně je oprávněn ubytovatel pro doplatek elektrické energie použít zálohu složenou ubytovaným.

Ubytovaný bere na vědomí, že pro větší bezpečnost hostů je ubytovna 24 hodin monitorována, 26-ti kamerovým systémem a vstup do ní je umožněn pouze přes čtečky otisků prstů ubytovaných hostů, které ubytovaný před početím ubytování naskenuje do systému elektronických čteček otisků prstů pro přístup do budovy ubytovny. S výše uvedeným monitorovacím systémem a systémem čteček otisku k otevírání hl. vstupu, ubytovaný vysloveně souhlasý.

Ubytovaný před započetí ubytování je povinen se seznámit s tímto ubytovacím řádem, který je vyvěšen na veřejně přístupných místech v ubytovacím zařízení (chodby a informační tabule) a zejména osobně-ústně v kanceláři ubytovatele, při nástupu či platbě ubytování. Započetím ubytování potvrzuje, že se s ubytovacím řádem seznámil. Zároveň bere na vědomí, že v případě předčasného ukončení ubytování nemá nárok na vrácení platby za ubytování (ani na jeho poměrnou část), tzn. storno poplatek ve výši 100%.

V Kolíně dne 1. ledna 2021

Za poskytovatele ubytovacích služeb:

Lumturi s.r.o.

Monika Ukušová – jednatel

tel: 774 322 891

IČ 29397251

DIČ CZ 29397251

Se sídlem: Tomkova 87/13

Olomouc 779 00 

Provozovna:

Ubytovna LUDMILA

K Raškovci 158, Kolín IV, 280 02